ZASADY ETYKI

Wydawnictwo Makmed stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się w swojej pracy przestrzeganiem zasad etyki. W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej, dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty.

Autor, który zgłasza pracę do wydania w Wydawnictwie Makmed, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, jak również do zaniechania takich praktyk, jak plagiat czy autoplagiat.

Należy podkreślić, że Autor z chwilą zgłoszenia publikacji do wydania w Wydawnictwie Makmed powinien precyzyjnie określić wkład poszczególnych osób w powstanie utworu, wraz z ich afiliacją, podać informacje na temat autorstwa koncepcji i przybliżyć założenia edukacyjne oraz metodyczne.

Opisany powyżej tok postępowania pozwala uniknąć takich nieprawidłowości, jak: autorstwo widmo, czyli pominięcie w wykazie autorów tych osób, które przyczyniły się do powstania pracy, czy też autorstwo gościnne/grzecznościowe, czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie miały wkładu w przedłożone opracowanie.

Do innych zjawisk stojących w sprzeczności z zasadami etyki publikacyjnej należy sfabrykowanie danych, czyli przygotowanie pracy naukowej na podstawie nieprawdziwych wyników badań.

W razie wątpliwości co do występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej, Wydawnictwo Makmed podejmuje następujące działania: zwraca się do Autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia. Decyzja o odrzuceniu pracy powinna być poprzedzona analizą całości utworu, której celem będzie wskazanie fragmentów nieoryginalnych, zduplikowanych lub zaczerpniętych z innego dzieła, ze wskazaniem źródła ich pochodzenia. Taką analizę w uzasadnionych przypadkach

Wydawnictwo Makmed przeprowadza z wykorzystaniem wybranego systemu antyplagiatowego według procedury sprawdzenia proporcji wytworzenia tekstu oryginalnego, odpowiedniego cytowania innych fragmentów publikacji lub podawania wykazu piśmiennictwa.

Wydawnictwo Makmed posługuje się w swojej działalności zasadami przejrzystości, uczciwości i poszanowania autorstwa dzieła. W ten sposób staramy się dostarczać Czytelnikom publikacje o najwyższej jakości naukowej i użyteczności praktycznej.