Regulamin listy mailingowej MAKMED

Obowiązujący od 5 maja 2020 r.

 1. Regulamin określa zasady otrzymywania informacji w ramach list mailingowych Wydawnictwa MAKMED, obejmujących jego różne działy, tj. sytuacje krytyczne, znieczulenie ogólne, znieczulenie regionalne i miejscowe, anestezjologia w położnictwie, intensywna terapia, leczenie bólu, anestezjologia i intensywna terapia dziecięca, chirurgia ogólna, pielęgniarstwo zabiegowe, pielęgniarstwo środowiskowe, materiały edukacyjne firm sprzętowych i farmaceutycznych  (dalej: Usługa).
 2. Usługi świadczone są przez Wydawnictwo Makmed Marta Kubinowska (dalej: MAKMED) z siedzibą przy ul. Chodźki 5/57, 20-093 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Lublin, Regon 060133409, NIP: 825-144-65-59.
 3. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne i bezterminowe oraz nieodpłatne.
 4. W celu świadczenia Usługi MAKMED pozyskuje od zainteresowanych osób (dalej: Użytkownicy) adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych (opcja).
 5. W ramach Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail [podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.  Świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), w szczególności art. 10], wysyłane są następujące informacje:
  1. materiały własne MAKMED dotyczące serii wydawniczej na FB pt. „Intensywna terapia – pytania i odpowiedzi”,
  2. materiały własne MAKMED dotyczące serii wydawniczej na FB pt. „Anestezjologia – pytania i odpowiedzi”,,
  3. informacje o nowych książkach wydanych i dystrybuowanych przez MAKMED,
  4. materiały własne MAKMED dotyczące opracowań pytań z aplikacji www.testomed.pl
  5. zlecone przez firmy medyczne (m.in. farmaceutyczne i sprzętowe) materiały edukacyjne tych firm [w przypadku firm farmaceutycznych treści mogą być zamawiane tylko przez osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.)].
 6. Zamówienie Usług następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
  1. podanie adresu e-mail (zasadniczy element listy mailingowej) Użytkownika w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.pytania.makmed.com.pl,
  2. podanie telefonu komórkowego (opcja) (element wspomagający sprzedaż i obsługę dostarczenia zamówienia książek) Użytkownika w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.pytania.makmed.com.pl,
  3. wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji w ramach danej listy,
  4. kliknięcie na przycisk „Wyślij”.
 7. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MAKMED zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi listy mailingowej i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 8. Rezygnacja z Usługi możliwa jest poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:
 9. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.