PROCEDURA WYDAWNICZA

Wstępne zgłoszenie monografii lub publikacji pod redakcją naukową do wydania powinno zawierać:

  1. Proponowany tytuł publikacji.
  2. Szczegółowy spis rozdziałów z każdorazowym podaniem ich autorstwa oraz schematu metodologicznego.
  3. Prognozowaną objętość tekstu każdego rozdziału, wyrażoną liczbą odpowiadającą ilości znaków ze spacjami, oraz ilość tabel, wykresów i zdjęć.
  4. Przewidywany termin zakończenia całości prac nad tekstem publikacji.
  5. Listę czterech potencjalnych recenzentów.

Zgłoszenia należy dokonać na adres mailowy:

Wskazane jest również podanie numeru telefonu Autora.

Wydawnictwo Makmed w ciągu najpóźniej 28 dni od momentu otrzymania zgłoszenia poinformuje Autorów o swojej decyzji odnośnie do kontynuowania pracy nad publikacją.

Propozycja podpisania przedwstępnej umowy wydawniczej zostanie przesłana Autorom w wypadku pozytywnej decyzji o kontynuowaniu pracy nad publikacją.

Po podpisaniu umowy przedwstępnej następuje etap kompletowania docelowego materiału autorskiego, a następnie ma miejsce wstępna weryfikacja przez redaktora wydawniczego. Skierowanie całości materiału do recenzji naukowej ma na celu ocenę treści, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla Autora i jasnej sugestii dla Wydawnictwa Makmed, czy praca w takim kształcie powinna zostać opublikowana.

W wypadku pozytywnej recenzji Wydawnictwo Makmed podpisuje z Autorami ostateczną umowę wydawniczą, w której ‒ zgodnie z najlepszą wiedzą i dostępnymi zasobami ‒ podejmuje decyzję o sposobie i terminie wydania, nakładzie wersji drukowanej i możliwych drogach upowszechniania treści publikacji, w szczególności o skierowaniu jej do odpowiednich baz zasobów naukowych lub baz indeksacyjnych.

RECENZJA

Przy wyborze recenzenta Wydawnictwo Makmed kieruje się najściślejszą zgodnością specjalisty z danej dyscypliny naukowej, posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego. Przy wyborze recenzenta Wydawnictwo Makmed może również skorzystać z listy potencjalnych recenzentów wskazanych przez Autora we wstępnym zgłoszeniu publikacji.

Przed przystąpieniem do oceny materiału autorskiego recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności: bezpośrednich relacji osobistych z Autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej z Autorem, bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną rekomendacją do publikacji lub do jej odrzucenia. W recenzji kładziony jest nacisk na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą, jak również wykonana terminowo. Recenzent jest zobowiązany do ujawnienia ewentualnych plagiatów, podejrzeń o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi). Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

W wypadku niekorzystnej pierwszej recenzji Wydawnictwo Makmed zwraca się z prośbą o dokonanie recenzji do innej osoby, która spełnia kryteria, jakie wymagane są od recenzenta. W sytuacji, gdy kolejne recenzje są negatywne, Wydawnictwo Makmed zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisanej ostatecznej umowy wydawniczej, bez żadnych konsekwencji, w terminie jednego roku od daty jej podpisania. Wydawnictwo Makmed zobowiązuje się do każdorazowego przedstawienia recenzji i możliwość ustosunkowania się Autora do niej na piśmie.

Przekazanie materiału autorskiego po uprzednim zweryfikowaniu według zaleceń Recenzenta, kończy etap kwalifikowania publikacji do wydania i rozpoczyna fazę produkcji.